MENU

AKTUALNOŚCI

Gwarancje KFG – Gwarancja de minimis

Szanowni Klienci!

Na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego, Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie może oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

Podstawowe parametry gwarancji KFG:

 

  • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Dz. Urz. UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014r.),
  • forma pomocy: pomoc de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych,
  • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
  • wysokość gwarancji do 60% kwoty kapitału kredytu,
  • maksymalna kwota gwarancji: 5,00 mln PLN,
  • opłata prowizyjna: 0,50% kwoty gwarancji rocznie,
  • okres gwarancji:
  • 60 miesięcy dla kredytów obrotowych,
  • 120 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
  • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową każdorazowo wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz BGK

 

 

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-de-minimis/strefa-banku/#c14735

 

Zapraszamy do placówek naszego Banku https://www.bsswietokrzyski.pl/kontakt/