MENU

Ochrona danych osobowych

Kompleksowe informacje nt. przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informacje ogólne

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło w pełni obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (potocznie zwane RODO). Dlatego też przekazujemy kilka informacji przybliżających te zasady.
 
Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie pragnie podkreślić, że warunki realizacji usług dla Klientów nie ulegają zmianom, gdyż dotychczasowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Polsce, zawarte w umowach, są zbieżne z założeniami RODO.

Zgodnie z wszelkimi umowami, Administratorem Państwa danych jest Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, z którym można się kontaktować w następujący sposób:

 • osobiście, w siedzibie głównej, bądź w placówkach Banku,
 • pisemnie na adres: Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów,
 • mailowo lub telefonicznie: tel. + 48 41 386 18 80

 

Bank, dbając o ochronę Państwa danych, powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

 • pisemnie na adres: Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie , ul. Przypkowskiego 30, 28-300 Jędrzejów,
 • za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej.

Bank przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zawartych z nimi umów oraz zleconych przez nich czynności bankowych.
 
Oznacza to, że Bank przetwarza Państwa dane pozyskane na etapie zawierania umowy lub zlecenia czynności w celu wykonania wszelkich zadań związanych z obsługą Klienta (poprawnej identyfikacji, oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego, monitoringu kredytowego, obsługi płatności czy obsługi ubezpieczeń).
 
Dane te pozyskiwane są bezpośrednio od Klientów, natomiast w sytuacji gdy nie ma możliwości osobistego stawiennictwa osoby, której dane dotyczą, a których podanie jest niezbędne do realizacji działań – za pośrednictwem Klienta (np. w przypadku podania danych osób uposażonych na wypadek śmierci).
 
W przypadku procesów kredytowych, dane mogą być także pozyskiwane z bazy BIK oraz innych instytucji zajmujących się lub umożliwiających Bankowi ocenę wiarygodności kredytowej Klientów.
 
Dodatkowo dane te są przetwarzane w celu monitorowania ryzyk bankowych, związanych z prowadzoną przez Bank działalnością.
 
Bank jako instytucja zaufania publicznego posiada liczne obowiązki prawne, do których należą m.in.: przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przeciwdziałanie terroryzmowi, wypełnienie obowiązków wynikających m.in. z prawa bankowego, prawa podatkowego czy ustawy o rachunkowości, wypełnienie zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe [Euro – Fatca] rozpatrywanie zgłoszonych reklamacji dotyczących działalności Banku oraz realizacja złożonych wniosków.
 
Ponadto, Bank może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: nawiązanie kontaktu w wyniku zapytania złożonego przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej Banku, ewentualne podejmowanie czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, w celach archiwalnych, realizacji wewnętrznych celów analitycznych, sprawozdawczych, raportowych, w celach doboru usług do Pani/Pana potrzeb, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie oraz w celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym poprzez monitoring placówek Banku.
 
Bank powierza oraz udostępnia Państwa dane na zasadach wynikających z obowiązującego prawa a informacje o tym fakcie, stosownie do oferowanej usługi, zawarte zostały w umowach z Klientami.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana jest dobrowolnie, a dane gromadzone są adekwatnie do potrzeb wynikających z danej usługi świadczonej Klientowi.
Dane mogą być i są przetwarzane:

 • w celu realizacji umowy,
 • na podstawie przepisów prawa,
 • na podstawie zgody Klienta.

Po zakończeniu umowy, na żądanie Klienta, zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie, o ile nie zachodzi inna przesłanka prawna i Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych po jej wygaśnięciu.

W dowolnym momencie, także w trakcie trwania umowy, mogą Państwo natomiast żądać zaniechania czynności marketingowych w tym profilowania oraz działań związanych z marketingiem bezpośrednim.

W każdej chwili mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Ponadto w zakresie przekazanych przez Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ich przeniesienia do innego Administratora, o ile zakres danych nie narusza tajemnicy bankowej oraz praw osób trzecich.

W przypadku nieprawidłowego przetwarzania Państwa danych, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek: Realizacja praw klienta (osoby, której dane dotyczą) zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z praw osób w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z celem w jakim dane są pobierane i przetwarzane

Dane są przekazywane podmiotom, z którymi Bank współpracuje lub z którymi Bank jest zobowiązany współdziałać. Należą do nich:

 • Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie,
 • Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Ministerstwo Finansów,
 • Narodowy Bank Polski,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Podmioty z grupy BPS,
 • Podmioty wykonujące zadania wynikające z przepisów prawa, takie jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także inne banki i instytucje w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,
 • Podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • Podmioty uczestniczące w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów, w tym Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Visa i MasterCard,
 • Podmioty wspierające Bank w procesach biznesowych i w czynnościach bankowych.

 

Szczegółowe informacje, komu i na jakich warunkach dane są przekazywane, zawarte zostały w umowach i/lub załącznikach do umów z Klientami.
 
Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie oświadcza, że nie przekazuje danych osobowych Klientów do Państw trzecich.

Czas przetwarzania danych zasadniczo jest zależny od rodzaju usługi i formy współpracy oraz wynika wprost z przepisów prawa w tym m.in. z:

 • Ustawy Prawo bankowe,
 • Ustawy o rachunkowości, w tym Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków,
 • Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji,
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,
 • Ustawy Kodeks cywilny.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Banku Inspektorem Ochrony Danych – Panem Mariuszem Kaczmarczyk, za pomocą formularza kontaktowego (wybierając temat rozmowy Ochrona danych osobowych), mailowo: iod@bsswietokrzyski.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dokumenty do pobrania

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – ogólna

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – wykorzystanie wizerunku

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – kontrahenci

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – obsługa organów statutowych

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – obsługa skarg i reklamacji

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – rekrutacja

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – ZFŚS

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – udzielanie kredytów – osoby fizyczne

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – udzielanie kredytów- przedsiębiorcy, spółki, stowarzyszenia

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – zakładanie rachunków i lokat terminowych – osoby fizyczne

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – zakładanie rachunków i lokat terminowych – przedsiębiorcy, spółki, stowarzyszenia

Klauzula inf. dot. przetwarzania danych osobowych – dla pełnomocników

Wniosek Realizacja praw klienta (osoby, której dane dotyczą) zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO)

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z praw osób w zakresie ochrony danych osobowych, zgodnie z celem w jakim dane są pobierane i przetwarzane

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z mediów społecznościowych Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie