MENU

Informacje formalno-prawne

Polityka informacyjna

Informacje podlegające ujawnieniu

Uchwała Zarządu Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w sprawie zatwierdzenia ujawnianych informacji

Klauzula informacyjna z zakresu przetwarzania danych osobowych

Polityka Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego 2021

Schemat organizacyjny

Informacja o zarządzaniu konfliktem interesów

Polityka Ładu Wewnęrzego

Statut

Statut Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Wykaz osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań

Wykaz osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań

Outsourcing

Umowy outsorcungowe

Pozostałe informacje

Statut Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Zapewnienie różnorodności przy zatrudnianiu na stanowiska w organach zarządzających Bankiem (art. 9ce ustawy Prawo bankowe)

Polityka oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie

Polityka różnorodności Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie