MENU

Stosowany wskaźnik referencyjny

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 08.06.2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych (…), zwanego „BMR” Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że jako wskaźnik referencyjny stosuje stawkę WIBOR 3M określoną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres jej obowiązywania wg notowań REUTERS. Okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Administratorem w/w wskaźnika referencyjnego jest GPW Benchmark S.A.

Realizując wymóg wynikający z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 08.06.2016 r. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie opracował plan postępowania w sytuacji, gdy stosowanie w/w wskaźnika nie będzie możliwe.

Ponadto Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie w celu spełnienia wymogów wynikających z przepisów Ustawy z dnia 23 marca 2017r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017r., poz. 819 z późn. zm.) udostępnia konsumentom na druku „Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego” precyzyjne i zrozumiałe informacje dotyczące wskaźnika referencyjnego, w tym nazwę wskaźnika, administratora wskaźnika oraz informacje o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta w przypadku zaprzestania publikacji stawki WIBOR.

Z poważaniem 
Zarząd ŚBS Jędrzejów