MENU

Dom, mieszkanie.. twoje miejsce na ziemi

Kredyt mieszkaniowy mój dom

Korzystny Kredyt Mieszkaniowy "Mój Dom"

Chcesz kupić mieszkanie, wybudować dom, a może po prostu odświeżyć swoje aktualne M? Zobacz na jaki cel możesz wykorzystać nasz Kredyt Mieszkaniowy:

 • Budowa domu,

 • Zakup mieszkania lub działki budowlanej,

 • Modernizacja lub remont domu albo mieszkania,

 • Spłata kredytu mieszkaniowego w innym banku,

Warunki kredytowania

Nasi pracownicy dobiorą dla Ciebie najbardziej korzystne rozwiązania finansowe, dopasowane do Twojego celu i zdolności kredytowej:

Cele kredytu

Jak skorzystać z kredytu?

Aby skorzystać z kredytu wystarczy:
Odwiedzić najbliższą placówkę Banku, nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji o kredycie i pomogą wypełnić wniosek kredytowy.

Do pobrania

Wniosek Kredyt Mieszkaniowy "Mój Dom"

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia

Tabela prowizji i opłat bankowych

Tabela oprocentowania produktów bankowych

Oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu mieszkaniowego

Klauzule informacyjne i klauzule zgód

Umowa wymaga zabezpieczenia kredytu hipoteką.

Biuro Informacji Kredytowej

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej zarówno w zakresie pozyskiwania informacji o zobowiązaniach Konsumenta na etapie rozpatrywania wniosku kredytowego jak i poprzez udostępnianie takich informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu mieszkaniowego Mój Dom na dzień 10.10.2022r. wynosi 9,41%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 300 miesięcy, spłacany w  299 równych miesięcznych ratach w wysokości: 2.447,54 zł, ostatnia rata wyrównująca 4.269,61 zł. LTV (relacja kwoty kredytu do wartości nieruchomości) wynosi 80%, całkowita kwota kredytu zabezpieczonego hipoteką (bez kredytowanych kosztów) 287.420,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 738.977,27 zł, oprocentowanie zmienne 9,18% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 7,18% na dzień 10.10.2022 r. (stawka WIBOR ustalana na dwa dni robocze z miesiąca poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego) oraz marża 2,00%. Całkowity koszt kredytu wynosi 451.557,27 zł w tym: prowizja 1% tj. 2.874,20 zł, odsetki 448.664,07 zł podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, miesięczna opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wynosi 0,00 zł za cały okres kredytowania (w przypadku posiadania karty do konta, wykonania transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu kalendarzowym na sumę min. 400 zł oraz miesięcznych wpływów na rachunek w wysokości min. 1.500,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu ubezpieczenia nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumentów

Kredyt wymaga zabezpieczenia w formie hipoteki w wysokości minimum 359.275,00 zł i dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu. Kredyt dostępny jest również bez konieczności zawierania umów dodatkowych. Ostateczna decyzja i warunki kredytowania uzależnione są od indywidualnej oceny Klienta, w tym jego wiarygodności i zdolności kredytowej. Warunki cenowe będą także uzależnione od wartości proponowanego zabezpieczenia.

Zgodnie z przepisami prawa kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, mają możliwość uzyskania wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.  

Wsparcie dla kredytobiorców

Ustawa z dnia 09.10.2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (znowelizowana ustawą z dnia 04.07.2019 r. zwana dalej: ,,Ustawą”) przewiduje możliwość wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Udzielone wsparcie może być udzielone w wysokości odpowiadającej równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale w kwocie nie większej niż 2 000 zł miesięcznie, maksymalnie przez 36 miesięcy. Wsparcie nie jest oprocentowane – zwrot następuje po 2 latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia i może być dokonywany przez 12 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

Spłata przez Kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, powoduje umorzenie pozostałej części rat wsparcia. Wsparcie może zostać wstrzymane w przypadku, gdy Kredytobiorca przestanie spełniać warunki, na podstawie, których przedmiotowe wsparcie zostało mu udzielone, np. utraci status bezrobotnego, wzrosną dochody gospodarstwa domowego ponad ustawowy wymóg, zbędzie przedmiot kredytowania, lub dokona całkowitej spłaty kredytu.

Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania wsparcia oraz kosztów jego realizacji jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Wsparcie skierowane jest do:

 1. Kredytobiorcy, który posiada status bezrobotnego (za wyjątkiem sytuacji gdzie utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika).
 2. Kredytobiorcy, który ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe.
 3. Kredytobiorców dla których miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1552 zł,
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i kwoty 1200 zł.

 

Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli:

 1. Umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana.
 2. Jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.
 3. Kredytobiorca w dniu złożenia wniosku o wsparcie jest:
  • właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
  • posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

 

Jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

Pożyczka na spłatę zadłużenia:

 1. W przypadku, gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości, kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.
 2. Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł.
 3. Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę zadłużenia, zwane dalej „promesą”.
 4. Promesa jest udzielana tylko w przypadku, w którym kwota, jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.
 5. Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
 6. Zwrot pożyczki następuje po 2 latach od jej wypłaty i może być dokonywany przez 12 kolejnych lat w równych i nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, powoduje umorzenie pozostałej części pożyczki.

 

Wsparcie i pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są Kredytobiorcy na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia zawieranej przez Kredytobiorcę z Bankiem. Umowa zawierana jest po dokonaniu przez Bank weryfikacji i stwierdzeniu spełnienia warunków przewidzianych w Ustawie. W celu uzyskania wsparcia, pożyczki oraz promesy Kredytobiorca może złożyć do Banku formularzowy wniosek, który jest dostępny poniżej.

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest w oparciu o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M. Zmiany tego wskaźnika będą powodować zmianę wysokości raty. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji, szczególnie dotyczących wieloletniego kredytu hipotecznego, Kredytobiorca powinien brać pod uwagę długoterminowy trend na rynku, a nie tylko krótkotrwałe wahania stopy procentowej. Przed zawarciem umowy Bank informuje Klientów o kosztach i ryzykach związanych z kredytem. Ryzyko podjęcia decyzji i jej konsekwencji spoczywa na Kredytobiorcy, który pozostanie związany umową, zgodnie z którą przez kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat będzie spłacał raty kredytu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ryzyka zmiany oprocentowania, obszerne wyjaśnienia na temat Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 2 lipca 2021 r.

Potrzebujesz pomocy?