MENU

AKTUALNOŚCI

Zmiana regulaminów od 1 czerwca 2024 r.

Szanowni Państwo,


W związku z koniecznością dostosowania regulacji bankowych do przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023, poz. 1394), wprowadzeniem zapisów dotyczących możliwości wypowiadania umowy rachunku z powodu braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego o której mowa w Ustawie z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) oraz do zmian porządkowych wynikających z ujednolicenia stosowanej terminologii i procesów oraz wprowadzenie zmian niezbędnych do wdrożenia karty wielowalutowej Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje o zmianach w:
1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;
2. Regulaminie kart debetowych;


Zmiany wprowadzone w w/w Regulaminach dostosowują postanowienia Regulaminów do wymogów wprowadzonych przepisami prawa poprzez wprowadzenie zmian aktualizacyjnych i doszczegółowienia obecne zapisów, w tym:
– zmodyfikowano zapisy „Regulaminów (…)” w związku z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023, poz. 1394),
– dodano zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy rachunku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego ,
– zastosowano ujednolicenie terminologii stosowanych w Regulaminach
– dodano nowe zapisy dotyczące wdrożenia karty wielowalutowej
Pełna treść Regulaminów (…)” jest udostępniona w placówkach Banku oraz na naszej stronie internetowej https://www.bsswietokrzyski.pl


Regulaminy zaczną obowiązywać z dniem 1 czerwca 2024r.
Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w wymienionych wyżej regulacjach, mają Państwo możliwość:
1) złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat; lub
2) wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.
Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Regulaminach.