MENU

AKTUALNOŚCI

Informacja o zmianach w regulacjach bankowych

Pozostałe aktualności

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze komfort i bezpieczeństwo korzystania z produktów bankowych informujemy o dostosowaniu regulacji bankowych do przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje o zmianach w:

 1. Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;
 2.  Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;
 3. Regulaminie usługi BLIK;

oraz wprowadza jako obowiązujące:

 1. Regulamin kart debetowych;
 2. Regulamin kart debetowych business;

Zmiany wprowadzone w w/w Regulaminach dostosowują postanowienia Regulaminu do wymogów wprowadzonych w sprawie usług płatniczych poprzez wprowadzenie postanowień dotyczących zmian porządkowych oraz zmian aktualizacyjnych i doszczegółowienia zapisów, w tym:

 • wprowadzono możliwości niestosowania silnego uwierzytelniania dla transakcji internetowych – co spowoduje uwolnienie transakcji nisko-kwotowych, realizowanych w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3D Secure. Zmiana spowoduje ujednolicenie podejścia pomiędzy transakcjami realizowanymi w POS-ach i transakcjami internetowymi. Zmiana dotyczyć będzie wszystkich Banków Spółdzielczych z Grupy BPS i ich klientów. Nadal pozostanie dostępna opcja silnego uwierzytelnienia poprzez hasło SMS. Nowe zapisy są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.
 • zmodyfikowano zapisy „Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla osób fizycznych” w związku z podniesieniem przez organizacje płatnicze Mastercard i Visa limitów wypłat gotówkowych w ramach usługi cash back, w ramach wypłaty gotówki na terminalu POS z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi.
 • dodano nowe powody wypowiedzenia umowy rachunku bankowego wynikające z przepisów prawa, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zmodyfikowano zapisy dotyczące braku możliwości realizacji przelewów otrzymanych w walucie PLN na inne rachunki walutowe.

Pełna treść Regulaminów  jest udostępniona w placówkach Banku oraz na naszej stronie internetowej: https://www.bsswietokrzyski.pl/oplaty-prowizje-oprocentowanie/

Regulaminy zaczną obowiązywać z dniem 1 lipca 2023r.

Świętokrzyski Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie informuje, że w przypadku braku akceptacji zmian, wprowadzonych w wymienionych wyżej regulacjach, mają Państwo możliwość:

 1. złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat;
  lub
 2.  wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat.

Niezłożenie na piśmie w/w dyspozycji oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Regulaminach.